The Code of the Samurai: A Modern Translation of the Bushido Shoshinshu of Taira Shigesuke
Buy online: Amazon, Barnes & Noble